Free Support Forum - aspose.com

Complex Layout

Is there any possibility to create complex layout, which would include column grouping in tables, footnotes and etc in Aspose.Pdf?

Dear IgorZ,

Thank you for considering Aspose.

Can you please elaborate your requirements so I can tell you if it’s possible to implement them with Aspose.Pdf.

As for footnote, Aspose.Pdf does not support it directly. But you can easily add a footnote using custom positioning of paragraph.

Here is the PDF file wich contains specific layout. Can I generate the same layout using Aspose.Pdf?

file:
----------------------------------------------------------------------- Start

%PDF-1.2
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 4 0 R
/Outlines 2 0 R
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Outlines
/Count 0
>>
endobj
3 0 obj
[/PDF /Text]
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Pages
/Count 2
/Kids [5 0 R 27 0 R]
/MediaBox [0 0 836 612]
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 4 0 R
/Resources << /Font <<
/F1 7 0 R
/F2 9 0 R
/F3 11 0 R
/F4 13 0 R
/F5 15 0 R
/F6 17 0 R
/F7 19 0 R
/F8 21 0 R
/F9 23 0 R
/F10 25 0 R
>>
/ProcSet 3 0 R >>
/MediaBox [0 0 836 612]
/Contents 6 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 10578 /Filter /FlateDecode>>
stream
xúμ?s??–í?S??€a?owN?%£?@£yT(???H”CR???y?M”?q??lO&?~ ?T{qoFZ3“I??#z ?……?4?U?y?í7?h?£?üy]e…ˉ?ó<?L????y?×o?ù?0|ea|?t?e?E?m_′ì/?~c2?tùí7?o?yt?d?y??y“???6“,??*;\f?ta????yv÷?ó?ù????t–tó?o?íeó?y?8?"?[#ídì??êE~?n;?·???w?|??E@a"??_ùˉ?3tW??a¨???}Sc???7?~ó1 o3S ?wo2ùQh&~??ó?ì?÷??}??{–?~`f?`f{÷??3??ü~?í~???Yqx`“?7e?úp?é.“?òY>—?4?ql2èV_????~??à?e–?}tò? ?ès?à?????~?óY??3·w??ü?M<z?'t?ag??y?(J+ü??f?·¤ F?ˉ??3+ ?o[?*yùp???_3]3
?i? ó,e0?Y a87???è ???6_?R?J????`<0,???kDv?áóùLXA?í÷E?L?|&?p3?‘?h8?·è?oYxP3?üêL4ó0 d?[9êgq?d&úi6^^?q???í?áê??wq÷ù~;?v?t?U2?Y</ê?ü£—?m·9?r~ü ??í7?a?5?…?mw7DI?¤Ya¤ù?×Y??aát_w`?ì?Z~|÷á?O?q?Yà^?z???????¨zW??m?????·p?‘kt??)úm,~‰?i5v?gw÷???Yyì6àí ?n?ú-?ò??0?ó­?í??a]xtu??—÷???¨?′G2è???V??–kY5?¢5l??ò?á3?
[uxQa?I?a?S?E?|??‘WYC3(??|b+ˉ4Yrì?èù~9?ìQY?£?O??2¨o¥Dg§<??oPu2;¥?Sf§,“f?Wdu9G?_?ì~}???n?à??<]5?,/?yYà×E?—aì§ìòóUüV·p??*??]??Y??l??l?—???-?a7ó/?\[3l?Q-J???a-w?ra+Y^?|ò??2???P>22]?“?­oxa?Y“9a+X?í1“9rU9e-??£xüz?ì?éjvy7í??—?ííòJZ?í?kS??b·^Y\_ˉ·—???f??±èê¨m?XaWd2&6????2ùaV]8?p\|ù3á^Y7?0??w>àe,navw??S?w|aè?°??E?á?w/?MG·°??m· B3í??¥w ?…*k9
1a?3ú???·(P¨;?iY??*8?Bn??è2°Y?/:?l??Uá‰??faYD%3? ?)?W'?Ch’?a^à:?ù???í!4í”???”??'áDsM2U&lozdSüˉ
N4?DDSMùQSMYá”ES??T?+μfRa¨,n _üy8
mú? ?Y^K;Do8?2ò??Knt§Y¥?ó??8a?ùù/a? ?|Yy?é^?‘C?t=?}?q§s??<??—o–??}?2}3'y–m??sa?N&do?e2¥77?—?2?s?ù?fTía???è,o {ê5[íf­R?ü?¤????3&×òtStick out tongue YV?óéà?2ê???ò??U300??5?o¢:e`,?j?ùHàXnQ?2? ìqóF?÷? güóù>??¥??Pj?a?DlJ2è+? l7?Y??4C…8Q?|?C
?¤a)?:à/pMYS?-aê?ê}???dêT~°? h??
G4?Y$?eó!òT<??f2?í!”ò??.*?ID4—?h?¤|=,é^81íaIK?B)Mé¤a?MsYá??Jkú¢i+??hú
|-??Oaz8à??a??2?í!?` ù????>?ì^T?3Yz?^?Vˉ2?í?5?V!Yx??¥2Z??8é?Yòú?í?e?3ìíi?
q(?!÷? ???G1fz?S? 3Daü?e“PG§Por|
?éar|?~“D???e?%üP|ê?eC?2–?a?e+íhyq§yh??&???3_°eóRB”??Tì: ?é?"Y§áa?¢á'???íáV??U??:?~¢­ €-.+? B?t?;?t?'?+h?é<br />G4?PJó$?,ˉ€i.+? BIM{XòA@ó–′?í ”ò4‰'??Aó\V8¢?ò??húê|-???i?|íS?&??Uêh??<br />G4????q77u1^????í*?y‘-ˉ×?íj?í×??Y?°Y?3?+?<br />I?Na?êz1}–}ˉTBm2??3á?eT??§VB?Q*!?Tr%46???"£?!èóP?<?'?!êT…??c?<D9E@ìCYi?GóD(6%ùê oT?ùC…?SB”~¨!t”PáP4‰-?a??*^dò ???íw?2%′?à—?<br />G4??pp:?t?2%′?h?é<br />G4?PJóC”)?yó\V8¢9?’??°¤?€|=,i‰#?C(¥é!ê”Dt€i.+?BiM[4meóM[á′Eó?)LQ|??aLsYá??RZ¢f—ùI^?—?gùtDük??[Y??¥uT2]?x?,[*?'r??à"×^??àC|§?(??1ê90?(?à?|??1F9aF?_=a?¥¢ ??<br />±?11{"£???]p?¤h?{êj W*Yìü?bêá5Pú?Hêá5 EcY|è?oh/à??z?LI7?­ €-.+? B???|ó1ezaM3Yá?fJi??^?€i.+? BIM{XòA@ó–′?í ”ò4é?Tó\V8¢?ò??húê|-???i?|íS?&ù?×;??
G4??‘óM??zfY¤??z3í’
\òC??U|}???àa¤÷??êf?|ùjóì?&A?ó?=ùa9\OQ?Z¨V?T1-?3a‘9“???“O?? Y?MD1h”é3?óón?q67??H ?ss,£?‰?+§ q<br />?;S“ê?QlJ<br />rp?p{?…üèì*??ò? ?B\ˉ?C?W??d?wY??4???Sào_′?e…#?CH8′?o:???ú?4“?h?”|??3£i.+?BIM{XòA@ó–′?í!”ò??S,t7??
G4?PZóM[ù′EóV0m?′}
óCN±DY€i.+?BJ?Sop??Z?6]·syz1}+÷;?–ˉ??'μ???'21mo÷?M??
?TIF‰&2J¢aQ?:‘p:KaúóY:°p?SAFaú C–Zór?Q’?L”:G?Bü?w?ùG?ì(6%è4?^?”VéX?s ˉsòEr ˉs(da?e??ê??¢¥A|??UˉH$'′:7W3­“8??°?e…#?AH8ò?o:?^? i&+? B)M“8??0íe…#?A(?iK:hú?’–8¢?R?&q?W9??
G4?PZóM[ù′EóV0m?′}
ó$?eaLsYá?f’ˉüiv­S?ü±U8f\m.Vù??Y?ev?ü}?>ì?i??’?u3[n7úùˉ?_e1?ós?lD|§??b?‘?cjùüc?üù0Fé|?<???ì?i?ST§L-§%êh—AS|T???òüD@<??y??à4?M Leí?-”:ftP!Dü¤jèG4?0
LdE?"k>aMh’??ù???R@£???pDs a?óM??R@£?|??pDs¥4=??0íe…#?C(?iK:hú?’–8¢9?R?aJ???2?í!”?′EóV6m?′L[4m???W
htà4—?h!'??"o(
Cí>6?C?????ío7?y:{±ùíù?ítp3U?P|ó~}yújy,?)y(’ma?<1?<D|'???+??ò±‰(]‘:‘???&’c”+?è??^ ?—Fa??èD*¥4R'2P”òH?Bü?ù¤òh?’?oaR? TJ“3¨yxi”~(yxiC? D?T“??—ê5@3m‘”??°?e…#?AH8?o:|^? i&+? B)M“”??0íe…#?A(?iK:hú?’–8¢?R?&ampWink…=`??
G4?PZóM[ù′EóV0m?′}
ó$¥e¢aLsYá?fR?jv yAb—g–W?í?‘?àó?′+€a??,_Tl_?ˉ.?e?éW?D??ú?ù?pro????}c”??£\í?zèQ|OAcc…yzh?(×CS|2r??6°è(Y(b2ù¤>h?’…?m???QJ?ùC…èc J??} ?A0íBqET?geYg?N ???üaí?>$]X?2?í!$a?7??.M3Yá??JizH4o 0íe…#?C(?iK:hú?’–8¢9?R???.LsYá??Jkú¢i+??hú
|-??OazH4o 0íe…#?CH1Z(/????6?T?Y7?)<=H?d??§?}ìjy–??? è??F??pò?ò} “?pt?c??/? ??r b??£? è?s??1?2úi1ê? 1?1êma?‘cP¤?á?nyX ?|? c ê?üóü…?bêá?Pú?Hêá? EcP\…q?[?ìz??z?L‰8?­ €-.+? B§G¢át !?êAóLV8¢?R?&!?W=??
G4?PRó–tD′?%-qD3¥4MBˉzà4—?h?′|-??2i?|­ú¢i?|IáU??2?í $^#?tP??k???Ió?Ps{μúY^g/ˉn.–Wù???°]???ò??‘wˉ6ˉvK?′G/z??ò?′Z?3r-?1a?\ ?3]??C?Qk!?èy?1U)?!?X1QFìC?j??/|?B??”<”??*1ü?ü…?Büéy-?C<br />?'?μEòYí)2??l‘×?ˉ^'SòD?D—?h?ó#í?<img src="/forums/emoticons/emotion-10.gif" alt="Embarrassed" />–?W9'|??pDs¥4=$–?W9h??<br />G4?PRó–t/???°¤%?h?”|??’ó*aMsYá??Jkú¢i+??hú<br />|-??OazH,9ˉrD4—?h!1ò)o?>Yò?êòz1í????“? ?sdEí'=)?Lyu3Y??ú,w7?2+?$y?x?üèEBtzjb?’?£¤!?(ih”éóD?X!<br />‘ù×.???’?(£?$?L!§?èè'éd ~wj???&¤??Kàú???Je3¨~X;?C‘e?ú!?|!2"?4′è?ì?§'é<br />o?]f?€??ù?I|aíZ?2?í $??73<br />k?NL3Yá?fJi?d? ?i.+? BIM{XòA@ó–′?í ”ò4é4?Bó\V8¢?ò??húê|-???i?|íS?&??5Ch??<br />G4??|QQ?=ú??T??6?\fWoùˉR’°?êI‘‰?–?×?ía=ú8!?·YI? ?p£7?óé?Y‰1¥??£d%?Ta-??‘oáú”D?\í?#?Q?1?D??’??”D9%E@LI?Oê?F±))?^@g?J‘3¨>??z!yP!
C?¢))??aIHUóq?¥xY?|[!£ ?? ???pDs ?aóM÷%??4íd…#?C(¥é?Qaa à4—?h?¤|=,é iKZa??JiBig Smile”átà4—?h?′|-??2i?|­ú¢i?|CFLaLsYá??R:#W??è??_?g×7?—?­xuA÷ˉn^ˉ?eê?°?>1?p????h£”??Qí?X?üaL-—???r?!óˉ–??Qb<br />e”_M?L)??è±&a¥AU=?ü?|?·€ò§[wB???TL1?üI?I1?ü??h?‰+¢{V¢í<br />[|y:?k[A [\V8¢???éù|ceà…<br />?f2?í ”ò4 ?°ó\V8¢?’??°¤?€|=,i‰#?A(¥i<xa|1?pD3¥5m?′?M[4móM?§0M?a/là4—?h!¥?é?|?5o÷?ˉ3???{9?r1o1?ˉ·?2×J°‰l?yL"á′süyS?é?ay??? YM?:úè?è?¨y??#@m??èotúè?R?.aaa??'52£?”èRyhdo?(?‰ùC…¤a?‘I???T<420?.dMU~‘EV?laON? ~wW/àj?÷!?x¨cà;—?h!áhq?é?@<?1h?é
G4?PJóC?P?€i.+?BIM{XòA@ó–′?í!”ò??@<?1`??
G4?PZóM[ù′EóV0m?′}
óC?P?€i.+?BJmS?p xμü±=mu???Yvμ1T?—r?‰oú?>?VJè‰?x{C?? ? §?7?Qúe?è?pêùy??)??ft:}{?gN9Sêí
e”e?8£\èùy?t"R2nR{3?M‰@í”?í??J¥2¨?xx{“~(’xx{C?WDa?3g??gyì·Eòaoeà—?h!á q?é??x+?|??pD3¥4Mòaoeà4—?h?¤|=,é iKZa?fJi??Tê€i.+? BiM[4meóM[á′Eó?)L“üá[0íe…#?AHioo§?óíoy5?ìbwsxμTí?\???íáY?Jé6‘?,9rí¥6z?!óó?]Hùù…|"μ?¨ ??MD~váè@!??9W?I1???2xN
′:êL…H?jdq
? P?I­?(6%ò?Z?¢Va–ùC…SC?“~¨!á?DêàP4ò?5?D?apgê#???BG
E ?a2?í!$’?7BG
E ?f2?í!”ò?:j(bà4—?h?¤|=,é iKZa??Jiz51??<br />G4?PZóM[ù′EóV0m?′}<br />óCè¨??ó\V8¢9?”?|{?s???^?v???ìêí–>??\hlaiwe‘in?n·7?±Y?z–í?+??e??á?ó\}ü!?"£??ò?>?¨@8…¥y),èSO? ?£\‰C??*t9?‘òC¥??(~ML5???|??ó??S+?ü?b?á]Nú?H?á] E?O\?+qê…|e–?peV'à?m?u_x??1?pD3 ??óM???{4íd…#?A(¥i_x?|1?pD3%5íaIaM{XòG4?PJó$?eaLsYá?fJkú¢i+??hú<br />|-??Oa??T?€i.+? BJ?ó=aùd?×g??2}ú \÷Dzw?y~?§*9?w?ú?C8?Tc”SY?Q.DfL)—>?Q?Be+??èè??1ò£?£=“?1ê]è‘Qz???6?gJ?3?M‰??A?“;¥???TH;z??C<br />i?A?C??C?Tjg?J¥÷?mkú°?e…#?CH8ü?o:?a}?f2?í!”ò?>?9??
G4?PRó–tD′?%-qDs¥4=?a}??2?í!”?′EóV6m?′L[4m???>?9??<br />G4??ü?′?ét?p?^_?Z^?ò3í?<br />on?^¨—én4?Pn1r*?rZ?á??m8#ge?è?_??3<br />g*1?Fí6?‘3<br />ce÷?úl?1ú!??mèD?y¨Y”Sa?qlJ?i>ò?ú1 '÷-a¨eXμóC‘(?a?deo|ú??aM?­?m??"é??1h??<br />G4?Dé?a_0óa?cNL3Yá?fJi?¤V? i.+? BIM{Xò?pbú?’–8¢?R?&é??1h??<br />G4?PZóM[ù′EóV0m?′}<br />ó$}°:MsYá?f’keó=€ù?mn×?—ù~?oYm?μ|?y??òb­TgE?&???m?úlC85?0|’3<br />c”l?%?0F?yt??m"£geêf ù?2êO?sF???0òi+H??1ía?D??c2?éf‰de_éeê_D??÷6O0?eT?àP4??‘??′zK×xúêt??i?^à-?l?CB?xg??1?pDs?Rtó!?T?391íd…#?C(¥é!?T?3Aó\V8¢9?’??°¤?€|=,i‰#?C(¥é!?T?3Aó\V8¢9?ò??húê|-???i?|íS?J?;e4íe…#?CHüYvS?)??nog,·?ú×???f?­víOqIa‰??y??n1Z_m?êCw;Tan!>m°?L?S3c”>?1òm[£c…ì?%3??2Sd???8#ê?-3Q|??ì¥?€t?O?)?òa?bS2“ˉ a+¥¤??T?H?J?‰H???hf?+¢j3Sé3?ù?:?’?[A [\V8¢???Dù|cbá=?f2?í ”ò4I,??ó\V8¢?’??°¤?€|=,i‰#?A(¥i’Xx?|1?pD3¥5m?′?M[4móM?§0M ?yà4—?h!¥ê?|L:?×?]?Yò??YR9?áyr{?,?JDlù?l1??-ˉfe2=5?0Fé6???l?ù–t?è×??O§?6dtμ?·8#??ce\Wóa??· eq
?kàì¤2h?lêê W*
íü?B?)? J???cJ(?(la?p|8k?Lúyèóm<br />?£?alqYá???/???£?aM3Yá??Jiz?%8??
G4?PRó–tD′?%-qDs¥4=D?
0íe…#?C(­i?|­lú¢i+??hú>…é!z”Pà€i.+?Br?S“??a??Yí?o
5Wùú??íám?rws?úù?/?’·??ùn·K~+íC?C‘kó?~~?LOíC?Qòc”óc?‘]kt:!1F???z~?1êμ?”Q?kf?ò??Q"Q?H?}P?D£?”H?JèzaR)??zòE?z(‰è?jˉk??à?’)4U?o?êüeí?N?
?yà:—?h!á0t?élx??|??pD3¥4M?
?yà4—?h?¤|=,é iKZa?fJi?eTó€i.+? BiM[4meóM[á′Eó?)L“?{0íe…#?AHü}?6×L?}vSoáv?????íe?YòzYtjér??Ym–a8C?”??x?Ny2?r?ü–?íó??ú?5+S?–'oj?¨t.??óBMY?SSc””?%e1Ft].?è·í? }??€?ˉ#?‘1Z?b?|?e?|?ú£2?T9?bSòUó???Si?htP!NY¨?ò5?) ? EóU\T??aíYQ??M[Co±P%?-.+?B?‘?|ó!YX¨’D4“?h?”|?tc?Jó\V8¢9?’??°¤?€|=,i‰#?C(¥é!YX¨’à4—?h?′|-??2i?|­ú¢i?|?tc?Jó\V8¢9??êé?I?“u??WˉT,/2yíí?ò?6?7ùjùzsX^e×?Y÷??? o?OPq¤—·?íz·[??,???S??+aG1><N
O?Q?c”Sv?QNù?M’TT?‘?0ú);?è?[d?“?“í??′è(U??ê?I?(6%B5?^QY??Fó??‰‰WTé?”‰‰WT0?PdM?6+]‘?…|?n?-rx­???pD3 G?óM???k%4íd…#?A(¥irx­|1?pD3%5íaIaM{XòG4?PJó$?eZ LsYá?fJkú¢i+??hú
|-??Oa??^+?i.+? Bê?HíT3\a?2[Y?Y??kJ???[?aBeO4?r}¢!??h£$?(uD
c”??£?t???h£?D?Y??1r¢‰ì??hD ~t?o?£‰f?’hl¥PQ(Míü?B€) J??<br />(…(?ha?p|?a?f? X÷’Y
7¥un·f[rI…X?2?í!$ˉ?7rI…?f2?í!”ò??K
(?à4—?h?¤|=,é iKZa??Jizè%B??<br />G4?PZóM[ù′EóV0m?′}<br />óC.) ó\V8¢9?”au?>|??íáUv±üm×o3??°9^?$g ??—?Y?v?ósPDG?r£§?§? ?(9?1Jb?r???tBb?’?"#üDVT§?r?e′“c?QN?F?A?ahL>?ù?|? ?£í?S(u?ü?bìáíNú?Hìáí EsP\í?Gná3ízìù?H<br />á?<br />?a2?í $P?7SolD4“?h?”|I<br />á?<br />??2?í ”?′?%4íaIK? B)M“?ee0íe…#?A(­i?|­lú¢i+??hú>…i’Bxc|1?pD3)íN^???????>{3Tì×Wù???°?~&?????G??WN??ˉ?‰ü???dzjàa?p£üI?ù??£ó g”é??Nz?(W?PFùT?” 9àDFyúP?¢'?'=£?”€ó??=1Qú—ùC…<c èI???g =0<br />8qE”í7üo2+??Wˉ“)g°°?e…#?CH8v?o<img src="/forums/emoticons/emotion-2.gif" alt="Big Smile" />? ?f2?í!”ò?A ”3??
G4?PRó–tD′?%-qDs¥4=D? ??2?í!”?′EóV6m?′L[4m???A ”3??<br />G4??\a,êp x{±?t??·?üMì4ü­7?×{?ù@‘mm?xn?;è |E?è‰?!rc?ù:??è—1??rLü?z3C???"? í}?a?|ùMD??o?y>?~1¥?¥|?—üe?|[?§?bt@1?°z&ù@$a°r"?…? Sd?0gV?1ˉEáo ?^??i?k>X'??*SQ2€?-?·ecakcD.Ue*J??vIà= ?eaLEé ’ò??¥? h×ó¥+PQ2€$′KB?^à.SeJ?¤v-úμ¢] ví?] vmz?$X°?ì2U|¢d ‘+o?Y?—?f?í÷b^‰?ó????N<m”?€ZP?í??bga?“a??T?{÷?¤ê??p¢?? 'ú??=??????íè???è?Iü?H?÷?f?7?Q¥&’E?????üqú?‘ó2%ù8!}??I?qH‰K?\d…1?e?mI??q??B0é6é1?tˉaó3??êcD?+? y%aèéA?l÷!M??S×L??(9@o
a"?e
?eaLEé’ò­????n=_?%aHB·!J??>·L??(9@’oμà??n-?μ§n-?μéY? ‘ó?ü2U|¢? 9éTa?áw÷???ìc8t|),?5L?r??aüP00?|pòUàx?I??xu?? ??Cl.|?é?^?§?£??XD|XMQ?r{0?!°–"ù81°’?éveμáíC÷??3??y.?D Ue*J?ó£?ùn?y.kD-Ue*J??n?~—<br />à–?2%HJ·?/?t5o?|ù<br />T” Y?y.?à-Se*J?¤n-?μ¢[ ní?[ n-om7ú?_?YYtáeK??{?ìqwvüe§/?y???ìt—lyéó??T}??”=?l?]??óS?ü?}&_?í??¥???¥áT??’?¤òèNr4??????|’?!òI?èW¥?"Y5ec?§:"¢?ê?üóaQNu0D?/'"?1?"(!]‘ú?E???QjB?p T.T ù¨t8]l??tˉ“?ó??a?tuòqú}ù0N??aaLEérz<2?m·/?n?×è–a2%aHB·y?<???5?eaLEé’ò­????n=_?%aHB·y?|p??·L??(<a target="_blank" title="mailto:9@’oμà??n-?μ§n-?μèV" href="mailto:9@’oμà??n-?μ§n-?μèV">9@’oμà??n-?μ§n-?μèV</a> ?x?ún?ˉ?T}Tó??×n?'D?a?ˉa0U|¢? ?]?R???′o×?zéO{–új?T·[??P?ú??b1?? T?Yá‰?r_5?v?y÷?sYá??J??YN6)ipü?F?\V8¢9?:?üó??>qìáS!qDs1\<br />#|e–??$?–¥r??A?$M?w?Tì??lμ?oa!?ù ??"?ˉ?|?÷<br />??[Y?ü~?Dlr2???????à?é°Y??z1?oê6?U???a?W|etYYFc???~o?í·?????ütt??3s?/c~|€¥oü·<>?t¥úOvdo??μ%íUaD(A§?1Y???X?8í????(?–a?^???d?f?μóá?2?tyt |é'Pà¢.è??xHe?°?Y~??ytet§f§óé×??>f??2÷3?w?y?}o?é????t?Où???T}è~{÷eˉ??Y£>ü}üé?s??z??uè|??M??èé‰??s±à?cN¨ ?> <br />endstream<br />endobj<br />7 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F1<br />/BaseFont /ArialNarrow,Bold<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 333 474 556 556 889 722 <br />237 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 333 333 583 583 583 <br />610 975 722 722 722 722 666 610 <br />777 722 277 556 722 610 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 333 277 333 583 <br />556 333 556 610 556 610 556 333 <br />610 610 277 277 556 277 889 610 <br />610 610 610 389 556 333 610 556 <br />777 556 556 500 389 279 389 583 <br />750 556 750 277 556 500 1000 556 <br />556 333 1000 666 333 1000 750 610 <br />750 750 277 277 500 500 350 556 <br />1000 333 1000 556 333 943 750 500 <br />666 277 333 556 556 556 556 279 <br />556 333 736 370 556 583 333 736 <br />552 399 548 333 333 333 576 556 <br />277 333 333 365 556 833 833 833 <br />610 722 722 722 722 722 722 1000 <br />722 666 666 666 666 277 277 277 <br />277 722 722 777 777 777 777 777 <br />583 777 722 722 722 722 666 666 <br />610 556 556 556 556 556 556 889 <br />556 556 556 556 556 277 277 277 <br />277 610 610 610 610 610 610 610 <br />548 610 610 610 610 610 556 610 <br />556 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 8 0 R<br />>><br />endobj<br />8 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialNarrow<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1286 -771 4096 2069 ]<br />/MissingWidth 980<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5382<br />/AvgWidth 980<br />>><br />endobj<br />9 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F2<br />/BaseFont /ArialNarrow<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 277 354 556 556 889 666 <br />190 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 277 277 583 583 583 <br />556 1015 666 666 722 722 666 610 <br />777 722 277 500 666 556 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 277 277 277 469 <br />556 333 556 556 500 556 556 277 <br />556 556 222 222 500 222 833 556 <br />556 556 556 333 500 277 556 500 <br />722 500 500 500 333 259 333 583 <br />750 556 750 222 556 333 1000 556 <br />556 333 1000 666 333 1000 750 610 <br />750 750 222 222 333 333 350 556 <br />1000 333 1000 500 333 943 750 500 <br />666 277 333 556 556 556 556 259 <br />556 333 736 370 556 583 333 736 <br />552 399 548 333 333 333 576 537 <br />277 333 333 365 556 833 833 833 <br />610 666 666 666 666 666 666 1000 <br />722 666 666 666 666 277 277 277 <br />277 722 722 777 777 777 777 777 <br />583 777 722 722 722 722 666 666 <br />610 556 556 556 556 556 556 889 <br />500 556 556 556 556 277 277 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />548 610 556 556 556 556 500 556 <br />500 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 10 0 R<br />>><br />endobj<br />10 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialNarrow<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1361 -665 4096 2060 ]<br />/MissingWidth 904<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5457<br />/AvgWidth 904<br />>><br />endobj<br />11 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F3<br />/BaseFont /Arial<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 277 354 556 556 889 666 <br />190 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 277 277 583 583 583 <br />556 1015 666 666 722 722 666 610 <br />777 722 277 500 666 556 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 277 277 277 469 <br />556 333 556 556 500 556 556 277 <br />556 556 222 222 500 222 833 556 <br />556 556 556 333 500 277 556 500 <br />722 500 500 500 333 259 333 583 <br />750 556 750 222 556 333 1000 556 <br />556 333 1000 666 333 1000 750 610 <br />750 750 222 222 333 333 350 556 <br />1000 333 1000 500 333 943 750 500 <br />666 277 333 556 556 556 556 259 <br />556 333 736 370 556 583 333 736 <br />552 399 548 333 333 333 576 537 <br />277 333 333 365 556 833 833 833 <br />610 666 666 666 666 666 666 1000 <br />722 666 666 666 666 277 277 277 <br />277 722 722 777 777 777 777 777 <br />583 777 722 722 722 722 666 666 <br />610 556 556 556 556 556 556 889 <br />500 556 556 556 556 277 277 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />548 610 556 556 556 556 500 556 <br />500 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 12 0 R<br />>><br />endobj<br />12 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /Arial<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1361 -665 4096 2060 ]<br />/MissingWidth 904<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5457<br />/AvgWidth 904<br />>><br />endobj<br />13 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F4<br />/BaseFont /ArialBlack,Bold<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 333 333 500 660 667 1000 889 <br />278 389 389 556 660 333 333 333 <br />278 667 667 667 667 667 667 667 <br />667 667 667 333 333 660 660 660 <br />611 740 778 778 778 778 722 667 <br />833 833 389 667 833 667 944 833 <br />833 722 833 778 722 722 833 778 <br />1000 778 778 722 389 278 389 660 <br />500 333 667 667 667 667 667 389 <br />667 667 333 333 667 333 1000 667 <br />667 667 667 444 611 444 667 611 <br />944 667 611 556 389 278 389 660 <br />750 667 750 278 667 500 1000 667 <br />667 333 1000 722 333 1000 750 722 <br />750 750 278 278 500 500 500 500 <br />1000 333 950 611 333 1000 750 556 <br />778 333 333 667 667 660 667 278 <br />667 333 800 400 667 660 333 800 <br />500 400 660 400 400 333 667 850 <br />333 333 400 400 667 1000 1000 1000 <br />611 778 778 778 778 778 778 1000 <br />778 722 722 722 722 389 389 389 <br />389 778 833 833 833 833 833 833 <br />660 833 833 833 833 833 778 722 <br />667 667 667 667 667 667 667 1000 <br />667 667 667 667 667 333 333 333 <br />333 667 667 667 667 667 667 667 <br />660 667 667 667 667 667 611 667 <br />611 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 14 0 R<br />>><br />endobj<br />14 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialBlack<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -397 -628 3456 2219 ]<br />/MissingWidth 1132<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 2254<br />/Descent 634<br />/Leading 0<br />/MaxWidth 3854<br />/AvgWidth 1132<br />>><br />endobj<br />15 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F5<br />/BaseFont /ArialBlack,Bold<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 333 333 500 660 667 1000 889 <br />278 389 389 556 660 333 333 333 <br />278 667 667 667 667 667 667 667 <br />667 667 667 333 333 660 660 660 <br />611 740 778 778 778 778 722 667 <br />833 833 389 667 833 667 944 833 <br />833 722 833 778 722 722 833 778 <br />1000 778 778 722 389 278 389 660 <br />500 333 667 667 667 667 667 389 <br />667 667 333 333 667 333 1000 667 <br />667 667 667 444 611 444 667 611 <br />944 667 611 556 389 278 389 660 <br />750 667 750 278 667 500 1000 667 <br />667 333 1000 722 333 1000 750 722 <br />750 750 278 278 500 500 500 500 <br />1000 333 950 611 333 1000 750 556 <br />778 333 333 667 667 660 667 278 <br />667 333 800 400 667 660 333 800 <br />500 400 660 400 400 333 667 850 <br />333 333 400 400 667 1000 1000 1000 <br />611 778 778 778 778 778 778 1000 <br />778 722 722 722 722 389 389 389 <br />389 778 833 833 833 833 833 833 <br />660 833 833 833 833 833 778 722 <br />667 667 667 667 667 667 667 1000 <br />667 667 667 667 667 333 333 333 <br />333 667 667 667 667 667 667 667 <br />660 667 667 667 667 667 611 667 <br />611 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 16 0 R<br />>><br />endobj<br />16 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialBlack<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -397 -628 3456 2219 ]<br />/MissingWidth 1132<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 2254<br />/Descent 634<br />/Leading 0<br />/MaxWidth 3854<br />/AvgWidth 1132<br />>><br />endobj<br />17 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F6<br />/BaseFont /ArialNarrow<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 277 354 556 556 889 666 <br />190 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 277 277 583 583 583 <br />556 1015 666 666 722 722 666 610 <br />777 722 277 500 666 556 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 277 277 277 469 <br />556 333 556 556 500 556 556 277 <br />556 556 222 222 500 222 833 556 <br />556 556 556 333 500 277 556 500 <br />722 500 500 500 333 259 333 583 <br />750 556 750 222 556 333 1000 556 <br />556 750 1000 750 333 750 750 750 <br />750 750 222 222 333 333 350 556 <br />1000 750 1000 750 333 750 750 750 <br />750 277 333 667 556 556 556 259 <br />556 333 736 750 556 583 333 736 <br />1000 399 548 333 333 333 576 537 <br />277 784 837 383 556 774 833 855 <br />752 222 666 666 550 667 666 610 <br />722 777 277 666 667 833 722 649 <br />777 722 666 750 618 610 666 797 <br />666 835 747 277 666 578 445 556 <br />222 546 578 575 500 556 445 440 <br />556 556 222 500 500 576 500 447 <br />556 689 568 481 617 395 546 648 <br />524 712 780 222 546 556 546 780 <br />750 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 18 0 R<br />>><br />endobj<br />18 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialNarrow<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1361 -665 4096 2060 ]<br />/MissingWidth 904<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5457<br />/AvgWidth 904<br />>><br />endobj<br />19 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F7<br />/BaseFont /Arial<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 277 354 556 556 889 666 <br />190 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 277 277 583 583 583 <br />556 1015 666 666 722 722 666 610 <br />777 722 277 500 666 556 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 277 277 277 469 <br />556 333 556 556 500 556 556 277 <br />556 556 222 222 500 222 833 556 <br />556 556 556 333 500 277 556 500 <br />722 500 500 500 333 259 333 583 <br />750 556 750 222 556 333 1000 556 <br />556 750 1000 750 333 750 750 750 <br />750 750 222 222 333 333 350 556 <br />1000 750 1000 750 333 750 750 750 <br />750 277 333 667 556 556 556 259 <br />556 333 736 750 556 583 333 736 <br />1000 399 548 333 333 333 576 537 <br />277 784 837 383 556 774 833 855 <br />752 222 666 666 550 667 666 610 <br />722 777 277 666 667 833 722 649 <br />777 722 666 750 618 610 666 797 <br />666 835 747 277 666 578 445 556 <br />222 546 578 575 500 556 445 440 <br />556 556 222 500 500 576 500 447 <br />556 689 568 481 617 395 546 648 <br />524 712 780 222 546 556 546 780 <br />750 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 20 0 R<br />>><br />endobj<br />20 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /Arial<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1361 -665 4096 2060 ]<br />/MissingWidth 904<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5457<br />/AvgWidth 904<br />>><br />endobj<br />21 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F8<br />/BaseFont /Arial,Bold<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 333 474 556 556 889 722 <br />237 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 333 333 583 583 583 <br />610 975 722 722 722 722 666 610 <br />777 722 277 556 722 610 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 333 277 333 583 <br />556 333 556 610 556 610 556 333 <br />610 610 277 277 556 277 889 610 <br />610 610 610 389 556 333 610 556 <br />777 556 556 500 389 279 389 583 <br />750 556 750 277 556 500 1000 556 <br />556 333 1000 666 333 1000 750 610 <br />750 750 277 277 500 500 350 556 <br />1000 333 1000 556 333 943 750 500 <br />666 277 333 556 556 556 556 279 <br />556 333 736 370 556 583 333 736 <br />552 399 548 333 333 333 576 556 <br />277 333 333 365 556 833 833 833 <br />610 722 722 722 722 722 722 1000 <br />722 666 666 666 666 277 277 277 <br />277 722 722 777 777 777 777 777 <br />583 777 722 722 722 722 666 666 <br />610 556 556 556 556 556 556 889 <br />556 556 556 556 556 277 277 277 <br />277 610 610 610 610 610 610 610 <br />548 610 610 610 610 610 556 610 <br />556 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 22 0 R<br />>><br />endobj<br />22 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /Arial<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1286 -771 4096 2069 ]<br />/MissingWidth 980<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5382<br />/AvgWidth 980<br />>><br />endobj<br />23 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F9<br />/BaseFont /ArialNarrow<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 277 354 556 556 889 666 <br />190 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 277 277 583 583 583 <br />556 1015 666 666 722 722 666 610 <br />777 722 277 500 666 556 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 277 277 277 469 <br />556 333 556 556 500 556 556 277 <br />556 556 222 222 500 222 833 556 <br />556 556 556 333 500 277 556 500 <br />722 500 500 500 333 259 333 583 <br />750 556 750 222 556 333 1000 556 <br />556 333 1000 666 333 1000 750 610 <br />750 750 222 222 333 333 350 556 <br />1000 333 1000 500 333 943 750 500 <br />666 277 333 556 556 556 556 259 <br />556 333 736 370 556 583 333 736 <br />552 399 548 333 333 333 576 537 <br />277 333 333 365 556 833 833 833 <br />610 666 666 666 666 666 666 1000 <br />722 666 666 666 666 277 277 277 <br />277 722 722 777 777 777 777 777 <br />583 777 722 722 722 722 666 666 <br />610 556 556 556 556 556 556 889 <br />500 556 556 556 556 277 277 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />548 610 556 556 556 556 500 556 <br />500 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 24 0 R<br />>><br />endobj<br />24 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialNarrow<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1361 -665 4096 2060 ]<br />/MissingWidth 904<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5457<br />/AvgWidth 904<br />>><br />endobj<br />25 0 obj<br /><<<br />/Type /Font<br />/Subtype /TrueType<br />/Name /F10<br />/BaseFont /ArialNarrow<br />/FirstChar 30<br />/LastChar 255<br />/Widths [<br />750 750 277 277 354 556 556 889 666 <br />190 333 333 389 583 277 333 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />556 556 556 277 277 583 583 583 <br />556 1015 666 666 722 722 666 610 <br />777 722 277 500 666 556 833 722 <br />777 666 777 722 666 610 722 666 <br />943 666 666 610 277 277 277 469 <br />556 333 556 556 500 556 556 277 <br />556 556 222 222 500 222 833 556 <br />556 556 556 333 500 277 556 500 <br />722 500 500 500 333 259 333 583 <br />750 556 750 222 556 333 1000 556 <br />556 333 1000 666 333 1000 750 610 <br />750 750 222 222 333 333 350 556 <br />1000 333 1000 500 333 943 750 500 <br />666 277 333 556 556 556 556 259 <br />556 333 736 370 556 583 333 736 <br />552 399 548 333 333 333 576 537 <br />277 333 333 365 556 833 833 833 <br />610 666 666 666 666 666 666 1000 <br />722 666 666 666 666 277 277 277 <br />277 722 722 777 777 777 777 777 <br />583 777 722 722 722 722 666 666 <br />610 556 556 556 556 556 556 889 <br />500 556 556 556 556 277 277 277 <br />277 556 556 556 556 556 556 556 <br />548 610 556 556 556 556 500 556 <br />500 ]<br />/Encoding /WinAnsiEncoding<br />/FontDescriptor 26 0 R<br />>><br />endobj<br />26 0 obj<br /><<<br />/Type /FontDescriptor<br />/FontName /ArialNarrow<br />/Flags 32<br />/FontBBox [ -1361 -665 4096 2060 ]<br />/MissingWidth 904<br />/ItalicAngle 0<br />/CapHeight 1024<br />/XHeight 512<br />/Ascent 1854<br />/Descent 434<br />/Leading 67<br />/MaxWidth 5457<br />/AvgWidth 904<br />>><br />endobj<br />27 0 obj<br /><<<br />/Type /Page<br />/Parent 4 0 R<br />/Resources << /Font << <br />/F1 7 0 R <br />/F2 9 0 R <br />/F3 11 0 R <br />/F4 13 0 R <br />/F5 15 0 R <br />/F6 17 0 R <br />/F7 19 0 R <br />/F8 21 0 R <br />/F9 23 0 R <br />/F10 25 0 R <br />>><br />/ProcSet [/PDF /Text /ImageC] >><br />/MediaBox [0 0 836 612]<br />/Contents 28 0 R<br />>><br />endobj<br />28 0 obj<br /><< /Length 5959 /Filter /FlateDecode>><br />stream<br />xúμ]]wü6’}÷9t|?ùy€ ??­?¢ì?′o?Vk3>'/Z§“??–Y?Ltye a<br />6W?=“'è%n‘qYuA??o?d2"?:K “…H?H¤(Re’???7??}ó??í?q¢ù?aò <a target="_blank" title="mailto:ys÷?é@??ct??—?Ae??üùí?oo?" href="mailto:ys÷?é@??ct??—?Ae??üùí?oo?">ys÷?é@??ct??—?Ae??üùí?oo?</a>| í?kóUZ!P?D?f‰:?R?¢?e?¨Qs?ú|?¨a?¨MQμμm Q???μ
Q??£.é±
A?%!?μù¨?p?|??€?J?aTa:^bü?tí?ó+?-v?KsT÷O&???yf?ˉo?–ì??í?z??àú“Wy
{ür{}3?|LV··w?eò?nuYˉW?èqò′Qμ?Iu??t??DI2]?…t?$÷???y%‘5éùYR{I????u?ò?íR !G?i–??6??]?í¥êú??ttys×????§??2o?íOê′O1iTì)?"?bvv}?‘e¢a&???%?? 1|?|pWQg?ˉ?]—??±dB,ùttá?b′?&í…¨4±–LY?‰ìQ??yH*???B÷O‰v×??z?r?rHv?=|{xzL???_?ù?dy·???}r??Q^??(éNé?+FJ??#F
?{??ú?1Eòóy??(w7oTPêlàè?t× #????F?¢ ?|+?Fh?–?°?¢lY} é35s§?V?l?U??#$??é|q7¥??á8ìònV???w?Y?Tá μé???6~3}0fy7·H?í$Q”Z?Y3~?±áè?<6?X6]á?,a?€í?? y??h?fúá8¥áé
??ˉ.??o???C6ˉ$E?aò7?)Yv?}Q|?|?÷ùX?sê? :?5Ey?¥JíM]?’??j??^ìW?
1V=üO#?§/???(ù?? ?táóo?g?j?Uy8?*???=‘?Zàp-N?a′l?~IêM1???y?T}}I“??iEw ??9??—§O?%7??éê?—§??)ooBQHrbY<¨16àYáS3E$Y??J~<~#—U(ò????I0???t ““?sQ?SRìíyM?p?|a ?ím+???k}<jYì S?0ê??a|e,Y?Y
;??qqZ<br />??yJ“§_è?7 =%ü??t?[0ú[?Gàò?ós{?>|?~??μ…em"e???÷??]?T??[,????-?èY;??36ROoμy??€?Y????5?,·J??.KA^8Z?tq?o??tY,?èus¨£×íí§>°??'8–?<br />;Y·sN7??v^?24′3à0?g??m@ -úùk ù2o–de(? ùr?c2
8p{{}à}‰¤yWHéfs;ù{í3
=oe°F52/|e?
íeó?+”?t¢é?ú12z?Y$—??f‘ü°}÷qK?′$a?EA2=Yú?<Du?‰s??Z?wF yNèT[d??FUéGU9?μ?aìó°???^(?G£¤???ùTd.êí?{k*(2?TjoW31iN?kU?!vú7?bP?#€~L?F)?ílˉé…6?òè?:g"?ùI_a}¢è\(<a target="_blank" title="mailto:iH$¥éu@?uSP…??ò?F?×?¢—sje" href="mailto:iH$¥éu@?uSP…??ò?F?×?¢—sje">iH$¥éu@?uSP…??ò?F?×?¢—sje</a> “?3?<br />′?ùoùll>|í??7??~?…¥?×S<br />“ˉ£r<br />óS<br />S?£r<br />óS<br />Bà¨\?üT??8*×0?? J?ê5?X8ie?…m T–­?E?V&?JKN?v ÷μXˉW?í2N??b3_Y&?í??Yfμ$‰ùa?N ??òü?—'’?6?Qy8y?T?+2???|7?D|a°D?i’eZ)??eB×üU?~nEy?1L???£ntF3eCúa0…1?êOA???? ?[d¨?”?¤RSRéaú‰??
<”H¥2¤oò&àdT-dF?:?J?!?’J\2­8é)ow‘£’3
?"9ei-&×P”è???jPG??§?Q1?ù?…qT?a~aAa?k??jPG?N0,?? ??6aHL
éü???v?O???[>§?D=ˉòh??Qíe8?òD’ór?@EJ??Y_? ?L3? 4yp)
8μ?zòb?o)x±€?Beb?ú?éPEC–?Z”¤Xy?D?“¨0y?T-
26d??ì?P3§ì?hrá??hM?"£×Fó)
:‘N/ò?–~L/FaS?¢(I?§w??‰á?T@páh~* ?ì4??a???
è.?íO?òN0,?<àr?j§$Q? y?èòê??­??
C@or?fy?ú??y{^i?Wi?&?
?)íN<.??÷f—?xP3?—?DS?lM ??
^p $£??a??
?D2? ??#0*“8 è–?)”??ú?à 2?/8à^)??±??T???’(°é No×?Q?áéK?V?5???Y^M?? e~* /%(óS}1(A??
è?A êüT@
JPN0,??” TkTì q?&f¤+9/6???mrS?w?u}w?,·?J8?fé+???4§a¨òx\£¥á?€apu¤­?y?ng>μ? hj#§?–y? 0iN?è??S?? 0???chD)
?<L!?FS¤?a??cLZia4?òhòà?ó ?tJ?1e??y:x?SajNi<&?¤6 ^x3y??I??(l?ò?’?/o?”ù_M??/óSaá??üT@X°?2?ì?ìO??/'^X°?B¨?òd?$÷¥?j?wr]?V??&??q3?o;ó¥]epè?nx±??qóá”a??a?i??? ( A6­? ?¥U?§5 ??eb U???1?fU|Z1±′??£áxx±?09±A?’e??I–Kk &’?xD3 Tv?Zui
êGeu′x4Nlà9±VVNò]FaS?FW?wéaH?y?T??T?w??jD–??.óS
úR?e~aA[a?ìO5hKE|— §-?]??:ZVáuT???£532-_l???](>Py zá ?G?g9§?h–?q|=Q^x èD<br />ê?—t—?x?H?p9swqa?<br />2!'<°e?§!?á…ab2?p%K^x@?áo'<cr^x <a target="_blank" title="" href="">???¢à…aE€‰ì…5ü?kxTxFaS?'???£aH¥t?T@g°?3?DlàìOte8óS?á?üT@g°?s?aáue8">?|‰Nx@4‘,a1>???¢à…aE€‰ì…5ü?kxTxFaS?'???£aH¥t?T@g°?3?DlàìOte8óS?á?üT@g°?s?aáue8</a>?<br />e92l&­?Y?R?\}±^,Ht’\??ê]r??ü]-–??]#:?La~ù/82nà ü?àx\“ú3[V 2ty?àx?VQa?E3—é ?N ????E*WVC??/?A??àdüú2?0Aê ??+?~d?à?W??KY???1ye–ág,b'8?h?àxD$ó‘?$g6Ep?{…<br />YE*?ˉ|ú?<br />?ù?€?g~ /?à??
è 6p?§ú?
? ˉ/?à!T8S‘ê?£?6???m?lw3Y1??:? G?ny?e?q?e???!\í?è?§ PxàY??T?§ £X}ìC” í???}$?j@ ]z?ò?Oá/J??H–;1?
??|–1:’¥à???ì¥D?h@ ­d:?€?)??N$K7??gQ”“??Q????bD)o??<br />h?b?§???ù?€F/f~
???
h?bN0,?F/?PM(?Iá$?–?ú?<??5?¨×??íYtyqYa­#o?!­?è¨? ??d§?DU±Y?aeáò,—μ€???+?L?AìG1y|"×ti??Z7t-ˉ+“!L????ó?àyU|?"N?? DK2>kAy~1 ??? {é
?? |?
1?ú?? à?r^€àys¤aj??3?$@??3Be…?×S
$??3?? @??3óS
$??3?? @??3óS
$??s?aáH?P!QU?y?íù~?In÷?]}??6KV=eü÷1 s?ê? €fT%?ˉ@P‘f%?ˉ P??μù
ì(¨rUYì??~·?è????í? ú??? “??=?üH?|:òC????#í&t£€v÷2q€>BQ#gá?±t??£b0
?"?ìo¢
á?O?~???€
ìyè39??‘gr0÷#??T?G?é)?…??‘gB?°”ùgü$7?? @?y{?¨é?q?e gê?G+T?­]J @í?r?í (–=àè30{¨(&?püVˉ?.—μ?a?Tó@?°?+x?á÷?6{@?2c?W “…nE
??èê.?¤x?ò ?°?+<br />í?f0?f‘f???c6A0ú§ya|q??T@??q* èó8Da?y?€
èò<N@?y§^??A??—ˉT)?Nf?E???ò?K??G/???z—\üY.??μ+?­“~qwé –??ê?Qáò?3^?<à?{¤8¥ ílt¢HOo a;¥q§ˉT"K?±> ê?~?c?\S°u.???R?x
^?<¢YO?W*?á×!c???
D“óJ?YPQsJ…0ür0?áYytˉx¥???}??=RR?Q?¥êSV T…à+êˉ§???–PaBF? ¨€0!£?T@???r* Lèh9?°e???J…S?f”úqo’\­6?írμX’?v??e>ó?aíoˉT?òá1?òáqmN?}6ig?}?% uW“WD“ê?NA@?‘?&a?:2 u£ùa0|aa ˉ eJ2N D?|ùy?0?°N ?e??F¢±N ????DG?èú.? T?H<§ °—?U1é)…MQ?~op 1?”?_M5??Né ¨á??)9? ;%’ Cb§?T?Hì”?bX8á??)?T(Wi?????4o??W??zw3Zˉíˉ8S????)èP^l<d?–?8%£…5??G^l<¨4?"Y±? F???e?faEv????~ábmy?M°P???CL??? 0*’? ?á??#LeQ?KW |?w?A?ˉ ??Dòpò2??ü?fLób?Q/6 ??e?P?à?|?hê????|?M.‰cd¤?tj* -?‰??<br />h vb?§ú???ù?€?'f~ -?‰9á°eú??B5?°fT~ì60…5-||y¢′vu??vy?§?f±?T?W?S?è???ê#F???e ×ì???P€ 3g2+?SdC ‘íüa?±?2Q7|?3#?‰dFq?@<9/V?R+?‰?@é?@4/V°—<"VSE?
b?á?
T+^?P/?Xi1é…M+#‰ ???+3+??
hv??§ú?] ù?€6ah~* M???
hv?N0,?6a?P!±é?$’ó?t]’??ò?f?ù’—u2?ˉ·w???/#?—??/#?G?§F72?à?t??£Se ê£u8jwJ??@aE?3??2\s??S?6qrFeja‰?9el???bt$5?I?@4üw–¨—B?j11μAG?&~m?ú ^8μé?$'g6Em?]t
??”ì_M?;9óSqáN?üT@\°“3?ì?ìO?;9’^\°“C¨°“£′+_????t#?% ?óêá£?XB?<WY?á??v!?????<br />??i??”??9? ?°¨?ˉe?‘???Y?t4<?èTò?Z¢~J~/2?O$Og?ê?r@?2?r@???)?h??{)?=y&??—£?_?èμ‰?<Bá?‰t?ìê?¨r??|(G|??£T¤T?jaA(qp?§?Bag~aA(qp?§?Bag~aA(qpN0,?P(aàa E5¥e^d??)aI9é’???÷?????oérV·?úcr′|???l ?K?N??è?? §tl—f*£i ‰e°+V(Vy÷: ??nà ??¥?ò?? ??úQì??è
?bOJPA???C¥ó‰??~òd?ì??bFìqV? ?,Xn??y(~i5?&“V á§9y???Q?±êù??T‘R???€6aah~* M???
hv€?§ú? ù?€6aaè??kv€Ns??×V£/·?&?÷??j1X??:è^?<d?L?pü26?×?2ˉ ????úòH°?rI?¢?dé’ ‰yú%à??á8y€?è?!?Q|2a1|?ì#????p÷?2ìG?|2¢‰? ÷???%;à??~OESFêd?h?~ sa?CèI|ì(l?~HEL?”?÷WS1à|ìüT@.°)3?? lêìO??2óS1à|ì ?..— lêa?ˉ?aOI ??Y’?43
=|?W;Yu?£}o???Yóó÷ˉéy??÷??ùasìD??
k??5?~???EeuPo?<br />B ,?à{?ofàeg%Dú?§P?xLúA?@??
ùw?ó?2‘Yí??ò?]?ú~ó_?Q^­v·?¤y K5?ˉ2D*w\T_I“w??Y-íxztú?|?rH??^??éá??(€?2^ˉ?¥?éOY?t?·1r{′Qn?y?°??<<~?ü ?‘h?4er÷RU???;?=|?Y?g?'l??@ì7?é?|éso—”?l<br />­?_(??1!<br />—y~ê|?j·áw?yé(?ha?W*)??????i?T}I÷ùsò?ùáóá[òí?O<&÷???á19üúgòíeé?ó???y–|~út?9ùr?ü?á%iZ???tL)<u-ì?°úMs?|…ü3 ??j37`—
endstream
endobj
xref
0 29
0000000000 65535 f
0000000010 00000 n
0000000082 00000 n
0000000134 00000 n
0000000165 00000 n
0000000261 00000 n
0000000533 00000 n
0000011190 00000 n
0000012349 00000 n
0000012606 00000 n
0000013762 00000 n
0000014020 00000 n
0000015171 00000 n
0000015423 00000 n
0000016590 00000 n
0000016847 00000 n
0000018014 00000 n
0000018271 00000 n
0000019427 00000 n
0000019685 00000 n
0000020835 00000 n
0000021087 00000 n
0000022242 00000 n
0000022494 00000 n
0000023651 00000 n
0000023909 00000 n
0000025067 00000 n
0000025325 00000 n
0000025614 00000 n
trailer
<<
/Size 29
/Root 1 0 R
>>
startxref
31652
%%EOF

-------------------------------------------------------------------------- End

Dear IgorZ,

Thank you for considering Aspose.

This file can’t be displayed correctly. Can you please send it via email?