We're sorry Aspose doesn't work properply without JavaScript enabled.

Free Support Forum - aspose.com

ImapClient Quoted-Printable

Good afternoon.
I use ImapClient to receive emails. But some of the letters come encoded Quoted-Printable and are displayed in an unreadable form. Is this a bug in the library? Or they can be somehow decoded?
Here is an example of a message that could not be decoded.

Content-Type: text/plain; charset="koi8-r" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Delivered-To: anton_dobrydin@mail.ru Return-path: Authentication-Results: mxs.mail.ru; spf=pass (mx17.mail.ru: domain of help-s.ru designates 144.76.175.133 as permitted sender) smtp.mailfrom=webmaster@help-s.ru smtp.helo=help-s.ru Received-SPF: pass (mx17.mail.ru: domain of help-s.ru designates 144.76.175.133 as permitted sender) client-ip=144.76.175.133; envelope-from=webmaster@help-s.ru; helo=help-s.ru; Received: from help-s.ru ([144.76.175.133]:45133) by mx17.mail.ru with esmtp (envelope-from ) id 1dKdVx-00032P-5E for anton_dobrydin@mail.ru; Tue, 13 Jun 2017 07:33:13 +0300 To: anton_dobrydin@mail.ru Subject: =?windows-1251?B?aGVscC1zLnJ1IC0g7/Do4+vg+OXt6OUg6iDn4Org5/MguSA1MTEyMTIyIM/w6Orr4OTt4P8g8fLg8ujx8ujq4A==?= X-PHP-Originating-Script: 500:tools.php From: robots@help-s.ru Reply-To: robots@help-s.ru X-EVENT_NAME: COME_TO_ZAKAZ X-MID: 84278022.71 (13.06.2017 07:22:51) Message-Id: <20170613042502.59F7E2181158@help-s.ru> Date: Tue, 13 Jun 2017 07:25:02 +0300 (MSK) X-7FA49CB5: A9FCD207E66530D88AA50765F79006373C6C989874D5081ECFB931F3CA250F2426E476CCD9869EB1A97D441D8FF7050A2AA436226CE5DB9A20AF3D726B1109708AFFB15F59A6FCE5E7DDDDC251EA7DAB690DBCE64404DB64EF16ED7C73410E2EDC6DB0B82859FA8140A5AABA2AD371193195499CA005F545C09775C1D3CA48CF4964A708C60C975A62C0DB630611AE6CCF19DD082D7633A0CB2BC3E503F5EF6C3195499CA005F54578DA827A17800CE74890415EFB06EE6843847C11F186F3C51F1B9B83E9B91ABB6CCF125D649525966728EF9445E047E42000CF5874DE7BA7BD9CCCA9EDD067B1A6052E9E940221E84AD6D5ED66289B5278DA827A17800CE77504163C1D4734E34AD6D5ED66289B52647C4D45D821075AB289B51CCB092ABD8AA50765F79006379BF04B24BEB7B2D5B3661434B16C20AC508DBCF57D525389A0CE4F2CABFC2051D4B1CBACBD0457718C25CC9661502BD3E7DDDDC251EA7DAB1B59CA4C82EFA65878F0DF4210788FE3B0AA1F0801165047CB5012B2E24CD356 X-DMARC-Policy: no X-Mras: OK X-Spam: undefined MIME-Version: 1.0
=C3=87=C3=A4=C3=B0=C3=A0=C3=A2=C3=B1=C3=B2=C3=A2=C3=B3=C3=A9=C3=B2=C3=A5 To=
xa45 =20
=C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=B7=C3=A8=C3=AA chilii =C3=AF=C3=B0=C3=A8=
=C3=A3=C3=AB=C3=A0=C3=B8=C3=A0=C3=A5=C3=B2 =C3=A2=C3=A0=C3=B1 =C3=AF=C3=AE=
=C3=B1=C3=AC=C3=AE=C3=B2=C3=B0=C3=A5=C3=B2=C3=BC =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=
=C3=A7 =C2=B9 5112122
=C3=B2=C3=A5=C3=AC=C3=A0 =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=A0: =C3=8F=C3=B0=
=C3=A8=C3=AA=C3=AB=C3=A0=C3=A4=C3=AD=C3=A0=C3=BF =C3=B1=C3=B2=C3=A0=C3=B2=
=C3=A8=C3=B1=C3=B2=C3=A8=C3=AA=C3=A0=20
=C3=8F=C3=B0=C3=A5=C3=A4=C3=AC=C3=A5=C3=B2: =20
=C3=84=C3=A8=C3=B1=C3=B6=C3=A8=C3=AF=C3=AB=C3=A8=C3=AD=C3=A0: =C3=8C=C3=A0=
=C3=B2=C3=A5=C3=AC=C3=A0=C3=B2=C3=A8=C3=B7=C3=A5=C3=B1=C3=AA=C3=A8=C3=A5/=
=C3=92=C3=A5=C3=AE=C3=B0=C3=A8=C3=BF =C3=B1=C3=B2=C3=A0=C3=B2=C3=A8=C3=B1=
=C3=B2=C3=A8=C3=AA=C3=A8
=C3=82=C3=A8=C3=A4: =C3=8A=C3=AE=C3=AD=C3=B2=C3=B0=C3=AE=C3=AB=C3=BC=C3=AD=
=C3=A0=C3=BF
=C3=A4=C3=A0=C3=B2=C3=A0 =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=A0: 13=2E06=2E20=
17 07:22:34
=C3=B1=C3=B0=C3=AE=C3=AA =C3=A2=C3=BB=C3=AF=C3=AE=C3=AB=C3=AD=C3=A5=C3=AD=
=C3=A8=C3=BF =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=A0: 15 =C3=A8=C3=BE=C3=AD=C3=
=BF
=C3=AA=C3=B0=C3=A0=C3=B2=C3=AA=C3=AE=C3=A5 =C3=AE=C3=AF=C3=A8=C3=B1=C3=A0=
=C3=AD=C3=A8=C3=A5 =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=A0: =C3=87=C3=A0=C3=A4=
=C3=A0=C3=B7=C3=A0 =C2=B9 1 (=C3=B1=C3=B2=C3=B0=2E111-112) =C3=A2=C3=A0=C3=
=B0=C3=A8=C3=A0=C3=AD=C3=B2=C3=BB 11-20=2E =C3=87=C3=A0=C3=A4=C3=A0=C3=B7=
=C3=A8 =C2=B9 1, =C2=B9 2, =C2=B9 3 (=C3=B1=C3=B2=C3=B0=2E 113-118)=2E =C3=
=82 =C3=AD=C3=A8=C3=B5 =C3=A2=C3=AE =C3=A2=C3=B1=C3=A5=C3=B5 =C3=A4=C3=A5=
=C3=AB=C3=A0=C3=B2=C3=BC =C3=A2=C3=A0=C3=B0=C3=A8=C3=A0=C3=AD=C3=B2=C3=BB 1=
1-20=2E N=3DV=3D3
=C3=AF=C3=AE=C3=AB=C3=AD=C3=AE=C3=A5 =C3=AE=C3=AF=C3=A8=C3=B1=C3=A0=C3=AD=
=C3=A8=C3=A5 =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=A0: =C3=87=C3=A0=C3=A4=C3=A0=
=C3=B7=C3=A0 =C2=B9 1 (=C3=B1=C3=B2=C3=B0=2E111-112) =C3=A2=C3=A0=C3=B0=C3=
=A8=C3=A0=C3=AD=C3=B2=C3=BB 11-20=2E =C3=87=C3=A0=C3=A4=C3=A0=C3=B7=C3=A8 =
=C2=B9 1, =C2=B9 2, =C2=B9 3 (=C3=B1=C3=B2=C3=B0=2E 113-118)=2E =C3=82 =C3=
=AD=C3=A8=C3=B5 =C3=A2=C3=AE =C3=A2=C3=B1=C3=A5=C3=B5 =C3=A4=C3=A5=C3=AB=C3=
=A0=C3=B2=C3=BC =C3=A2=C3=A0=C3=B0=C3=A8=C3=A0=C3=AD=C3=B2=C3=BB 11-20=2E N=
=3DV=3D3
=C3=93=C3=AD=C3=A8=C3=AA=C3=A0=C3=AB=C3=BC=C3=AD=C3=AE=C3=B1=C3=B2=C3=BC: =
=C3=93=C3=AA=C3=A0=C3=A7=C3=BB=C3=A2=C3=A0=C3=A5=C3=B2=C3=B1=C3=BF =C3=88=
=C3=B1=C3=AF=C3=AE=C3=AB=C3=AD=C3=A8=C3=B2=C3=A5=C3=AB=C3=A5=C3=AC
=C3=84=C3=AE=C3=B0=C3=A0=C3=A1=C3=AE=C3=B2=C3=AA=C3=A8: =C3=8F=C3=AE =C3=A4=
=C3=AE=C3=A3=C3=AE=C3=A2=C3=AE=C3=B0=C3=A5=C3=AD=C3=AD=C3=AE=C3=B1=C3=B2=C3=
=A8
=C3=91=C3=B1=C3=BB=C3=AB=C3=AA=C3=A0:=20

=C3=85=C3=B1=C3=AB=C3=A8 =C3=A7=C3=A0=C3=AA=C3=A0=C3=A7 =C3=A2=C3=A0=C3=B1 =
=C3=A7=C3=A0=C3=A8=C3=AD=C3=B2=C3=A5=C3=B0=C3=A5=C3=B1=C3=AE=C3=A2=C3=A0=C3=
=AB - =C3=AF=C3=A5=C3=B0=C3=A5=C3=A9=C3=A4=C3=A8=C3=B2=C3=A5 =C3=AF=C3=AE =
=C3=B1=C3=B1=C3=BB=C3=AB=C3=AA=C3=A5 http://help-s=2Eru/lenta/detail=2Ephp?=
ID=3D5112122 =C3=A8 =C3=AE=C3=B1=C3=B2=C3=A0=C3=A2=C3=BC=C3=B2=C3=A5 =C3=AA=
=C3=AE=C3=AC=C3=AC=C3=A5=C3=AD=C3=B2=C3=A0=C3=B0=C3=A8=C3=A9=2E

=C3=8D=C3=A5 =C3=AE=C3=B2=C3=A2=C3=A5=C3=B7=C3=A0=C3=A9=C3=B2=C3=A5 =C3=AD=
=C3=A0 =C3=BD=C3=B2=C3=AE =C3=AF=C3=A8=C3=B1=C3=BC=C3=AC=C3=AE=2E

=C3=91=C3=B2=C3=B0=C3=A0=C3=AD=C3=A8=C3=B6=C3=A0 =C3=8F=C3=B0=C3=AE=C3=B4=
=C3=A8=C3=AB=C3=BC =C3=8F=C3=AE=C3=AB=C3=BC=C3=A7=C3=AE=C3=A2=C3=A0=C3=B2=
=C3=A5=C3=AB=C3=BF http://help-s=2Eru/profile/contact=2Ephp=20
=C3=93 =C3=AD=C3=A0=C3=B1 =C3=AC=C3=AE=C3=A6=C3=AD=C3=AE =C3=8E=C3=B2=C3=AA=
=C3=AB=C3=BE=C3=B7=C3=A8=C3=B2=C3=BC/=C3=88=C3=A7=C3=AC=C3=A5=C3=AD=C3=A8=
=C3=B2=C3=BC =C3=B0=C3=A0=C3=B1=C3=B1=C3=BB=C3=AB=C3=AA=C3=B3 =C3=B1=C3=AE=
=C3=AE=C3=A1=C3=B9=C3=A5=C3=AD=C3=A8=C3=A9: =C3=AC=C3=AE=C3=A6=C3=AD=C3=AE =
=C3=B1=C3=A4=C3=A5=C3=AB=C3=A0=C3=B2=C3=BC =C3=AF=C3=B3=C3=B2=C3=A5=C3=AC =
=C3=A2=C3=BB=C3=A1=C3=AE=C3=B0=C3=A0 =C3=AF=C3=AE=C3=A4=C3=B5=C3=AE=C3=A4=
=C3=BF=C3=B9=C3=A8=C3=B5 =C3=84=C3=A8=C3=B1=C3=B6=C3=A8=C3=AF=C3=AB=C3=A8=
=C3=AD =C3=A2 =C3=AF=C3=B0=C3=AE=C3=B4=C3=A8=C3=AB=C3=A5 - =C3=B0=C3=A0=C3=
=A7=C3=A4=C3=A5=C3=AB =C3=A4=C3=A0=C3=AD=C3=AD=C3=BB=C3=A5 =C3=AF=C3=AE=C3=
=AB=C3=BC=C3=A7=C3=AE=C3=A2=C3=A0=C3=B2=C3=A5=C3=AB=C3=BF=2E
=C3=92=C3=A0=C3=AA=C3=A6=C3=A5 =C3=AE=C3=B2=C3=AA=C3=AB=C3=BE=C3=B7=C3=A8=
=C3=B2=C3=BC=C3=B1=C3=BF =C3=AE=C3=B2 =C3=B0=C3=A0=C3=B1=C3=B1=C3=BB=C3=AB=
=C3=AA=C3=A8 - =C3=B3=C3=A1=C3=B0=C3=A0=C3=B2=C3=BC =C3=A2 =C3=AF=C3=B0=C3=
=AE=C3=B4=C3=A8=C3=AB=C3=A5 =C3=A2=C3=B1=C3=A5 =C3=A4=C3=A8=C3=B1=C3=B6=C3=
=A8=C3=AF=C3=AB=C3=A8=C3=AD=C3=BB=2E

=C3=8A=C3=AE=C3=AD=C3=B1=C3=B3=C3=AB=C3=BC=C3=B2=C3=A0=C3=B6=C3=A8=C3=A8 =
=C3=A8 =C3=B2=C3=A5=C3=B5=2E=C3=AF=C3=AE=C3=A4=C3=A4=C3=A5=C3=B0=C3=A6=C3=
=AA=C3=A0 http://help-s=2Eru/support/
But for example an online decoder coped with it https://2cyr.com/decode/?lang=ru.
If you insert text without headings

Hi,


Thank you for posting your inquiry.

We need the sample email message file from your account that when processed through the API raises such issue. Could you please download it manually from your account (using MS Outlook) and provide it to us for further investigation at our end? If that isn’t an option, we request you to please create a test account on the server, place the problematic message there and share its credentials with us for further investigation at our end.We’ll look into it for assisting you accordingly.
Here's what I get in message.Body when I get this message from imap.mail.ru

Çäðà âñòâóéòå Toxa45 \r\nçà êà ç÷èê chilii ïðèãëà øà åò âà ñ ïîñìîòðåòü çà êà ç ¹ 5112122\r\nòåìà çà êà çà : Ïðèêëà äíà ÿ ñòà òèñòèêà \r\nÏðåäìåò: \r\nÄèñöèïëèíà : Ìà òåìà òè÷åñêèå/Òåîðèÿ ñòà òèñòèêè\r\nÂèä: Êîíòðîëüíà ÿ\r\näà òà çà êà çà : 13.06.2017 07:22:34\r\nñðîê âûïîëíåíèÿ çà êà çà : 15 èþíÿ\r\nêðà òêîå îïèñà íèå çà êà çà : Çà äà ÷à ¹ 1 (ñòð.111-112) âà ðèà íòû 11-20. Çà äà ÷è ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 (ñòð. 113-118).  íèõ âî âñåõ äåëà òü âà ðèà íòû 11-20. N=V=3\r\nïîëíîå îïèñà íèå çà êà çà : Çà äà ÷à ¹ 1 (ñòð.111-112) âà ðèà íòû 11-20. Çà äà ÷è ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 (ñòð. 113-118).  íèõ âî âñåõ äåëà òü âà ðèà íòû 11-20. N=V=3\r\nÓíèêà ëüíîñòü: Óêà çûâà åòñÿ Èñïîëíèòåëåì\r\nÄîðà áîòêè: Ïî äîãîâîðåííîñòè\r\nÑñûëêà : \r\n\r\nÅñëè çà êà ç âà ñ çà èíòåðåñîâà ë - ïåðåéäèòå ïî ññûëêå http://help-s.ru/lenta/detail.php?ID=5112122 è îñòà âüòå êîììåíòà ðèé.\r\n\r\nÍå îòâå÷à éòå íà ýòî ïèñüìî.\r\n\r\nÑòðà íèöà Ïðîôèëü Ïîëüçîâà òåëÿ http://help-s.ru/profile/contact.php \r\nÓ íà ñ ìîæíî Îòêëþ÷èòü/Èçìåíèòü ðà ññûëêó ñîîáùåíèé: ìîæíî ñäåëà òü ïóòåì âûáîðà ïîäõîäÿùèõ Äèñöèïëèí â ïðîôèëå - ðà çäåë äà ííûå ïîëüçîâà òåëÿ.\r\nÒà êæå îòêëþ÷èòüñÿ îò ðà ññûëêè - óáðà òü â ïðîôèëå âñå äèñöèïëèíû.\r\n\r\nÊîíñóëüòà öèè è òåõ.ïîääåðæêà http://help-s.ru/support/\r\n"

Hi,


We received your sample files in our email, but were not able to reproduce the problem. Please send some test emails to kashif_iqbal@mail.ru so that we can fetch them at our end and investigate the issue further.
Good afternoon.
I apologize. I used your dll in the system we purchased. It turned out the old version. I downloaded the new version, and everything is fine there. Thanks for the help.

Hi,


Thank you for sharing the feedback. We are glad to know that the latest version of the API has solved your problem. Please feel free to write to us if you have any further query related to the API.