.net aspose.cells如何给整列添加数据序列验证

复制代码
//List数据验证

      // Specify the validation area.
      CellArea area;
      area.StartRow = 3;
      area.EndRow = 100;
      area.StartColumn = 6;
      area.EndColumn = 6;
      // Get the validations collection.
      ValidationCollection validations = sheet.Validations;

      // Create a new validation to the validations list.
      Validation validation = validations[validations.Add(area)];

      // Set the validation type.
      validation.Type = Aspose.Cells.ValidationType.List;

      // Set the operator.
      validation.Operator = OperatorType.None;

      // Set the in cell drop down.
      validation.InCellDropDown = true;

      // Set the formula1.
      validation.Formula1 = "呵呵,搜索,水水时,我的,你啊";

      // Enable it to show error.
      validation.ShowError = true;

      // Set the alert type severity level.
      validation.AlertStyle = ValidationAlertType.Stop;

      // Set the error title.
      validation.ErrorTitle = "错误";

      // Set the error message.
      validation.ErrorMessage = "请选取下拉列表的值";

这段代码只能给指定的3-100行添加下拉列表,但是我想给3-excel最大限制行数添加下拉列表,怎么让area.EndRow 的值为excel最大限制行数(整列设置)?
cells.MaxRow和cells.MaxDataRow 都只能获取已有数据行数或者已设置样式的行数。不能获取excel最大限制行数。

我在exel当中操作是先选中整列,再单独去除选择列的0,1,2行。再进行数据验证序列设置。这样就把第7列的3-excel最大行数的所有单元格设置成了下拉列表。
va1.png (36.0 KB)

@dali40,

您能否分享一个示例 Excel 文件,该文件显示工作表中所需区域的数据验证。 您可以手动在 MS Excel 中创建您想要的文件,压缩文件并发布给我们。 我们将准确了解您的要求并帮助您完成任务。

@dali40,

也许您可以尝试使用以下代码行:

area.EndRow = 1048575;//XLSX文件工作表中的最后一行索引(从0开始)