Free Support Forum - aspose.com

PDF breaking Vietnamese text in the middle of a word

I am trying to create a PDF in Vietnamese. Some of the text is being broken in the middle of the word. For example, the first character of the word is on one line and the rest of the word is on the next line. Here is a small sample of the XML that generates the PDF.
Sức khỏe răng miệngCuộc khám răng miệng của chương trình Khảo Sát Nghiên Cứu Sức Khỏe và Dinh Dưỡng Quốc Gia không phải để, và cũng không có mục đích, thay thế cuộc khám răng miệng mà thường là do nha sĩ của một người nào đó thực hiện cho họ. Bệnh sử và thủ tục chụp x-quang không được thực hiện trong buổi khám này, do đó, kết quả chỉ dựa trên những gì quan sát được trong lúc khám.


Nha sĩ khám kiểm tra đề nghị rằng bạn:
Nên tiếp tục thường xuyên chăm sóc định kỳThanks,

Terri

Hello Terri,

Thanks for using our products.

I have tested the scenario using Aspose.Pdf for .NET 5.3.0 and I am unable to notice any problem. Please take a look over attached resultant PDF document that I have generated using XML file which you have shared in your earlier post. In the problem still persists, please share further details. We are really sorry for this inconvenience.

[C#]

// Instantiate an object PDF class
Pdf pdf = new Pdf();
// bind the source XML to convert it into PDF
pdf.BindXML(@"d:/pdftest/XMLFile1.xml",null);
// include custom font information inside PDF document
pdf.SetUnicode();
//Save the pdf document
pdf.Save("D:\\pdftest\\Vietnamese-characters-test.pdf");